Skip to main content

Acties en collectes:

In het algemeen zijn we er geen voorstander van dat via de school op de kinderen een beroep wordt gedaan voor allerlei soorten van activiteiten als collectes, kleurwedstrijden e.d. die door buitenstaanders worden georganiseerd. Voor onderstaande acties maken we toch een uitzondering :
1. De leerlingen van groep 8 verzorgen in het najaar de kinderpostzegelactie.
2. In de loop van het schooljaar wordt een actie voor het goede doel gehouden.
Ieder jaar maken we een keuze om een bepaald project onder de aandacht van de kinderen
te brengen.
3. In het voorjaar wordt door de school ook medewerking verleend aan de Vastenactie.
De organisatie van deze Vastenactie berust bij de parochiale Caritasbesturen.
De activiteit met de kinderen vindt plaats onder schooltijd.
4. Verschillende kinderen van groep 5 tm 8 doen mee aan zwemmen voor Unicef.

Sponsoring wil zeggen dat de school, de leerkrachten, de ouders of de kinderen diensten, goederen of geld krijgen van derden, waarvoor een tegenprestatie moet worden verleend.
Als geen tegenprestatie wordt verlangd, is er sprake van schenking.
Wat betreft de sponsering voert de school een beleid dat aansluit op de overeenkomst over sponsering, die gesloten is tussen het Ministerie van O., C. en W. en de onderwijs- en ouderorganisaties.
Voor het overige zal elke vorm van sponsering in de overlegorganen van de school worden besproken en hebben ouders via de schoolraad daarbij inspraak.
Een brochure met de hoofdpunten van bovenbedoelde overeenkomst kunt U op de school inzien.