Zorg

Zorg op de Schakel, een voortdurend aandachtspunt.
De leerkrachten van de Schakel proberen kinderen in hun groep zo goed mogelijk onderwijs te geven. Het komt voor dat ondanks alle inspanningen van de school om problemen te verhelpen, dit niet goed lukt.
We hebben een flink aantal maatregelen en regelingen afgesproken, wanneer zich zoiets voordoet. Dat staat beschreven in de zorgprocedure: in ons schoolplan wordt hiernaar verwezen.
De intern begeleider (juf Martine) coördineert en bewaakt in overleg met het zorgteam alle afspraken die gemaakt worden m.b.t. de zorg.
Tevens coördineert ze de remedial teaching van kinderen met een rugzak en RT in de klas. De intern begeleider heeft, naast het beheer van ons uitgebreide leerlingvolgsysteem en zorgdossiers, tot taak om samen met de groepsleerkracht te bezien hoe het kind verder geholpen kan worden. Dit kan gebeuren door een andere aanpak op school in de klas, maar ook is het mogelijk om deskundigen van buiten de school of bovenschools in te schakelen.
Er wordt, in overleg met de ouders, een handelingsplan opgesteld, waarin beschreven wordt hoe een en ander vormgegeven wordt en wanneer er wordt geëvalueerd. Zorgkinderen worden regelmatig besproken tijdens leerling-besprekingen (benaming juist?), deze besprekingen staan drie keer per jaar op de agenda. Alle gegevens van deze kinderen worden zorgvuldig geregistreerd en opgeslagen in een dossier.
De ouders van deze kinderen worden uiteraard steeds op de hoogte gehouden en worden indien nodig nauw betrokken bij het hele gebeuren. Dit hoort in de huidige 1-zorg-route.
Samen sterk voor zorg.
Perspecto is aangesloten bij WSNS Zeeuws-Vlaanderen. Sinds de fusie werkt men eraan om de zorg te harmoniseren. We werken volgens het zorgplan van WSNS Zeeuws-Vlaanderen, de schoolspecifieke aanpak van de zorg op de Schakel staat, zoals gezegd, vermeld in onze eigen zorgprocedure.

Samen met andere Perspecto-scholen nemen we deel aan een kwaliteitskring, waarin de intern begeleiders van de scholen samen met iemand van het bovenschools management en een PAB-er (de preventief ambulant begeleider vanuit WSNS) zorgzaken bespreken en deskundigheid opdoen.
Als het gewenst is om een kind hulp vanuit bovenschoolse zorg te geven, is het noodzakelijk dat de ouders schriftelijk toestemming geven. De leerling wordt dan besproken in het ZAT Hulst (oud-Liniescholen, Zorg Advies Team).
Hierin zitten de directeur van het sbo, een PAB-er, 2 IB-ers, een psycholoog, een orthopedagoog, iemand van het Sociaal Maatschappelijk Werk en een GGD-arts.
De ouders worden altijd op de hoogte gebracht.

 

 

Bovenschoolse zorg Perspecto

Soms maakt de leerkracht of u als ouder zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Dan blijkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens moeite mee heeft. Dat kan zijn met rekenen of taal, met concentratie, maar ook met samen spelen of samenwerken.
De leerkracht overlegt dan met u en meestal ook met de intern begeleider over welke hulp gewenst is. Samen met u worden dan stappen ondernomen om uw kind die hulp of extra aandacht te bieden die het nodig heeft.
Soms heeft de school zelf niet voldoende mogelijkheden om de situatie van uw kind echt te verbeteren. De school kan dan samen met u besluiten uw kind aan te melden bij het Zorg-en adviesteam, het ZAT.
In het ZAT werken verschillende deskundigen samen. Het team bestaat uit een jeugdarts, een (school)maatschappelijk werker, een orthopedagoog of psycholoog, een preventief ambulant begeleider en enkele intern begeleiders van Perspecto-scholen. Het ZAT kan u en de school adviseren over mogelijke oplossingen en de beste hulp voor uw kind. Binnen de Bovenschoolse Zorg van Perspecto zijn er brede mogelijkheden voor extra hulp. Eveneens kan de schoolmaatschappelijk werker de hulpvraag bespreken in het overleg van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hierin zijn hulpverlenende instanties gebundeld om per hulpvraag te bepalen welke zorg er buiten de zorg op school gewenst is. Dit CJG kunt u als ouder ook altijd op eigen initiatief benaderen voor vrijblijvend advies.
Hoe werkt het ZAT?
U besluit samen met de school uw kind aan te melden voor het ZAT (u geeft hiervoor schriftelijke toestemming). De intern begeleider vult de aanmeldingsformulieren in waarop alle informatie die nodig is om een goed overleg te kunnen voeren is vermeld.
Het ZAT bespreekt de situatie van uw kind. Alle aangeleverde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Het team zoekt samen met een vertegenwoordiger van de school naar oplossingen en geeft een advies over de benodigde hulp.
Het advies wordt met u door iemand van school besproken, vervolgens wordt de benodigde hulp in gang gezet en uitgevoerd.
Aan de hulp van het ZAT zijn voor u geen kosten verbonden.

Naar de speciale basisschool.

Sommige kinderen kunnen veel beter op een school voor speciaal basisonderwijs geholpen worden, omdat ze begeleiding vragen die de gewone basisschool niet kan geven. Het samenwerkingsverband heeft zelf een commissie ingesteld die moet beoordelen of een kind naar een sbao (= speciale basisonderwijs) mag.
Die commissie heet de Permanente Commissie Leerlingenzorg of PCL.
Als de basisschool denkt dat een kind beter naar een sbao kan gaan, adviseert ze de ouders om het kind aan te melden bij de PCL. Ouders kunnen ook zelf tot die conclusie komen.
Op school kan men een aanmeldingsformulier krijgen.
De school moet gegevens verstrekken aan de PCL via het onderwijskundig rapport.
Gegevens van andere deskundigen kunnen worden meegestuurd.
De PCL bekijkt niet alleen wat er aan de hand is, maar ook wat er allemaal gedaan is op de basisschool om het probleem te verhelpen. De PCL beslist of de sbao voor een kind al dan niet noodzakelijk is.
Tegen deze beslissing is bezwaar en beroep mogelijk.
Als voor een kind sbao noodzakelijk is, melden ouders zelf hun kind aan op de sbao van hun keuze. De speciale basisschool beslist over de toelating.
Er is ook nog ander speciaal onderwijs (voor zmlk, zmok en voor lichamelijk en/of zintuiglijk gehandicapte leerlingen). Dat valt buiten WSNS. Voor deze leerlingen geldt de Wet op de ExpertiseCentra (WEC).

Zorg voor het jonge kind

Om kleuters zo efficiënt en zo goed mogelijk te kunnen helpen, hanteert onze school het observatiesysteem van `vroegtijdige onderkenning` en worden er in groep 1 en 2 Cito-toetsen gebruikt.
De uitslag van deze toetsen zijn niet zozeer om een kind te beoordelen, maar zijn voor de leerkracht een leidraad om het onderwijs af te stemmen op de behoeften van ieder kind.
Zodra een kind uitvalt, wordt het besproken tijdens de signaleringsbespreking en wordt er een handelingsplan opgesteld.
Gerichte hulp wordt geboden. Mocht deze niet de gewenste effecten hebben, dan wordt hulp ingeroepen van het RPCZ of van de PAB-er ( de Preventief Ambulant Begeleider, die via WSNS hulp biedt op de gewone basisscholen). Dit gaat ook via het ZAT.

Leerlinggebonden financiering ("De Rugzak").

Voor kinderen met een handicap of stoornis is het reguliere aanbod op school vaak niet voldoende. Zij hebben extra voorzieningen nodig om onderwijs te kunnen volgen.
Deze extra middelen zitten in het rugzakje en zijn bestemd voor de school.
Die gebruikt deze middelen voor extra ondersteuning van de leerkracht. Ook extra hulp aan het kind betaalt de school daaruit. Bijvoorbeeld extra leermiddelen, zoals een speciale reken- of leesmethode, een speciale pen of een aangepast bureau.
School en ouders worden ondersteund door Regionale Expertise Centra (REC?s).
We hebben al de nodige ervaring met deze speciale vorm van zorg.
Niet in alle gevallen is het voor onze school mogelijk de zorg te bieden die nodig is
voor kinderen met een handicap of stoornis.
De ideeën en verwachtingen van de ouders wat betreft de mogelijkheden van de school als het gaat om de zorg en begeleiding van hun kind moeten geplaatst worden tegen de reële mogelijkheden van de school. Bij de plaatsing van een LGF-leerling maken we gebruik van een draaiboek.
Voor een uitgebreide beschrijving van ons beleid t.a.v. LGF-leerlingen, verwijzen we naar ons Schoolplan.

Aanvragen bij de school:

Aanvragen voor buitenschoolse ondersteuning (o.a. psychologisch of didactisch onderzoek, medische psychologische
of didactische begeleiding, e.d.) buiten de school onder schooltijd moeten schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur.
Bij afgifte van dit verzoek worden afspraken gemaakt over hoe wordt omgegaan met de gemiste lessen hoe zal worden geprobeerd achterstanden te voorkomen.
Bij ondertekening van de aanvraag nemen ouder(s)/verzorger(s) zelf de verantwoordelijkheid op zich gedurende de tijd dat het kind niet op school kan zijn en vrijwaren het bestuur voor aanspraken gedurende deze tijd.

Adresgegevens

Populierenstraat 39
4581BR Vogelwaarde
Tel:0114-672392

Onderwijsgroep Perspecto